KNH – Căn hộ duplex

Category

Nhóm thiết kế
Huỳnh Anh Tuấn
Nguyễn Đỗ Hoàng Nam
Nguyễn Xuân Trường

Địa điểm
Quận 2, Sài Gòn

Diện tích
– m²

Năm hoàn thành
2017

Ảnh
Thiết Vũ